• Per. Eki 21st, 2021

Turizm Postası

Turizm Haberlerinin Yayımlandığı Turizm Gaztesi

Seyahat Acentası Nasıl Açılır?

Seyahat Acentası Nasıl Açılır?

Seyahat Acentası Açma Masrafı.

Seyahat Acentası açmak ne kadara mal olur?

Seyahat Acentası Bayilik.

Seyahat Acentası Yazılımı.

Tur şirketi açma maliyeti.

Turizm şirketi kurmak için ne gerekli ?

Gerçekleştirdiği faaliyetler arasında seyahatlere dair hemen her şeyin var olduğu seyahat acentaları, günümüzde çok aktif olarak çalışan kuruluşlardır. Uçak veya otobüs biletlerinin alınması, otel konaklamalarının rezervasyonu, seyahat turlarının; gezi, eğlence ve spor faaliyetlerinin organize edilmesi, turistlere rehber sağlanmasıve buna benzer birçok çalışma, seyahat acentaları tarafından yürütülmektedir. Bütün bu çalışmalarının sorunsuz ilerleyebilmesi ve hizmet verilen müşterilerden her daim olumlu geri dönüşler alınabilmesi için seyahat acentası işletmecilerinin turizm konusunda oldukça deneyimli olması gerekmektedir.

Seyahat acentaları sundukları hizmet kapsamına göre çeşitli kategorilere ayrılmaktadır. Örneğin, A grubu seyahat acentaları, bir seyahat acentasının bütün hizmetlerini gerçekleştirebilmektedir. B grubu seyahat acentaları ise, uluslararası düzeyde kara, deniz ve hava yolu ulaşımı için gerekli biletlerin ve A grubu seyahat acentalarının düzenlediği turların biletlerinin satışı yapabilmektedir. Sadece Türk vatandaşları için yurt içi turlar organize edebilen seyahat acentaları ise C grubuna dahil olmaktadır.

Seyahat acentalarının en fazla öne çıkan özelliği elbette organizasyon becerisinin üst düzey olmasıdır. Zira, hizmet verdikleri kişi sayısı bazen tek bir kişi olabiliyorken, kimi zaman onlarca, hatta yüzlerce olabilmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, günümüzde birçok seyahat acentası, evden veya ofisten iş yönetimi yapabildikleri gibi online olarak da geniş çaplı bir hizmet sunabilmektedir.

Ülkemiz, sahip olduğu tarihi, turistik ve doğal güzellikler ile hem ulusal hem de uluslararası düzeyde seyahat ve turizm faaliyetleri açısından oldukça hareketli bir yerdir. Bu nedenle, bir seyahat acentasının iyi bir planlama ve organizasyon ile çok başarılı işlere imza atması mümkündür. Bunun farkında olan birçok girişimci ve yatırımcı da seyahat acentası açmak için kolları sıvamaktadır. Seyahat acentalarının nasıl açıldığı, nasıl devreye alındığı, bu işlem için nerelere başvuru yapıldığı, başvuru evraklarının neler olduğu, ne kadarlık bir bütçe gerektiği, nerelerden hangi izinlerin alınması gerektiği gibi konular, yazımız içerisinde detaylı olarak yer alacaktır.

Seyahat Acentasının Türüne Karar Verilmeli

Seyahata acentası açmaya karar verdikten sonra öncelikli olarak işletmenin türü belirlenmelidir. Bu bağlamda, şu sorular net bir şekilde cevaplanmalı: Seyahat acentanız halihazırda var olan bir acentanın bayisi şeklinde mi hizmet verecek; yoksa tamamen kendi acentanızı mı kuracaksınız? Bunun yanında bağımsız olarak seyahat danışmanlığı yaparak mı hizmet sunacaksınız? Her birinin kendi içerisinde farklı prosedürleri, avantaj ve dezavantajları olduğunu unutmamak gerekir.

Hizmet Kapsamının Detayları Belirlenmeli

Bir seyahat acentası olarak müşterilere hangi hizmetlerin sunulacağı kesin olarak belirlenmelidir. Bu bağlamda, seyahat acentasının hangi grupra olduğu ve o grubun hizmet kapsamı sınırları göz önünde bulundurularak, otel rezervasyonları, tur paketleri, kiralık araç, havaalanı transfeleri, uçak, tren ya da otobüs biletleri gibi konuların hangisinde hizmet sunulacağı net bir şekilde ortaya konulmalıdır.

Çalışma Ortamı Neresi Olacak?

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber birçok işlem artık ofis ya da iş yerlerine gitmeye gerek kalmadan evden de yürütülebilmektedir. Eğer bir seyahat acentası işletmek ve bu işi evden yönetmek istiyorsanız evinizde rahat çalışabileceğiniz bir ortamı oluşturmanız gerekmektedir. Bunun yanında, gerekli yazılımlar, internet, telefon, uygun bir bilgisayar vb gibi ekipmanları tedarik ederek evinizde bir ofiste çalışıyormuş gibi yeterli ve donanımlı zemin hazırlamalısınız.

Bunun yanında, seyahat acentası işletmeniz ile ilgili bütün çalışmaları bir ofis içerisinde yürütmek istiyorsanız, müşterilerinizi rahatlıkla ağırlayabileceğiniz, konfor ve güvenlik konusunda bir sıkıntı oluşturmayacak ve mümkünse merkezi bir yerden bir ofis kiralamanız ya da satın almanız gerekmektedir. Her iki durumun da avantajları ve dezavantajlarının olduğunu ve bütçenizin bu konuda en belirleyici faktör olduğunu unutmamalısınız.

SEYAHAT ACENTASI İŞLETME BELGE TALEBİ

BAŞVURU VE KURULUŞ İŞLEMLERİ

Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler, bir dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurur. https://yigm.ktb.gov.tr/TR-138396/seyahat-acentasi-unvan-talebi-yeni-kurulacak-seyahat-ac-.html (Dilekçede şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin adı soyadı, imzası, telefon ve faks numarası, açık adresi, başvuru tarihi ve tercih sırasına göre birden fazla unvanın yer alması gerekmektedir.)

Acenta unvanının Bakanlıkça uygun görüldüğünün bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde posta tebligat belgesi ile TÜRSAB’a aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile birlikte TÜRSAB’a müracaat edilmesi gerekmektedir. Onaylı suretinin ibrazı istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunlu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

“Belgenin “Aslı Görülmüştür” tasdik işleminin TÜRSAB tarafından yapılması ancak belge aslını getiren kişinin;

Seyahat Acentası tüzel kişinin,

Temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler
Genel Müdür
Şirket Müdürü
Seyahat Acentası personeli, (Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 35. maddesinde tanımlanan)
Sigortalı çalışanı, (Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ibrazı gerekmektedir.)
Vekaletname ile yetki verilen kişi olması koşulu ile yapılabilir.”
Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunanların tespit edilmesi halinde bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

1- Başvuru dilekçesi (Şirket yetkilisinin adı-soyadı, imzası, şirket kaşesi, telefon, faks, kep ve cep telefon numarası yazılır)

2- Başvuru sahibi tüzel kişinin, iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyan aslı, (Ek-4)

3- Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği en son duruma ilişkin Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı ya da onaylı sureti.

4- Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname (İsim, imza ve kaşe),

5- Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2’de yer alan T.C. Kimlik Numarası ve adli sicil beyan aslı,

6- Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri aslı veya onaylı sureti.

7- Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 35.nci maddede belirtilen personeline ait belge ile Ek-3’de yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri kodu ve T.C. Kimlik Numarası ’nın yer aldığı beyan aslı ile SGK aylık prim ve hizmet belgesi.

Seyahat acentası merkez ve şubelerinde aşağıdaki niteliklerden birini haiz en az bir personel çalıştırması zorunlu olup, geçerli belgeler aşağıya aktarılmıştır.

Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış olduğunu belgelemek,
veya

Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi sahibi olduğunu belgelemek,
veya

Bakanlıkça verilmiş rehber belgesine sahibi olduğunu belgelemek,
Acenta sahipleri, fiilen acentada çalışmaları durumunda yukarıda belirtilen belgelerden birine sahip ise, acenta personeli sayılır.
C Grubu seyahat acentasında enformasyon memurluğu belgesi yeterli olup, yabancı dil bilgisi aranmamaktadır.
Seyahat acentalarında çalışacak personele ilişkin belgelerden enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin aslı, diğer belgelerin aslı veya onaylı sureti TÜRSAB’a ibraz edilir ve arşivlenir. Onaylı suretinin ibrazı istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

8- 4734 Sayılı Kanunun 34. üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden;

Acenta ve şirket unvanının yer aldığı, kesin ve süresiz teminat mektubu veya Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün T.C Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki 350 154 021-9 nolu hesabına (IBAN NO: TR 890 000 100 100 000 350 154 021) yatırıldığına dair belge aslının TÜRSAB’a ibraz edilmesi,
Nakit teminatların şirket hesabından yatırılması zorunlu olup, ilgili banka tarafından kaşeli ve imzalı dekont aslının ibraz edilmesi,
Şahıs hesabından yatırılan nakit teminatlar kabul edilmemektedir.
Teminatta şirket ve acenta unvanının doğru olarak yazılması gerekmektedir.

TEMİNAT MİKTARLARI

A grubu için : 7.000,00.-TL (yedibin Türk Lirası)

B grubu için : 6.000,00.-TL (altıbin Türk Lirası)

C grubu için : 5.000,00.-TL (beşbin Türk Lirası)

(Bu teminatlar, kurulacak her bir şube için ise, yukarıda belirtilen miktarların % 25’i dir.)

9- Ana faaliyet konusu olan (NACE KODU) 79.11.01 Seyahat acentesi faaliyetlerini (hava yolu, deniz yolu, kara yolu, demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı, vb.) gösteren faaliyet belgesi.

10- Kurumsal KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ve varsa UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) kurumsal kullanıcı adres beyanı.

11- Ofise ait sabit telefon numarası.

ÜYE KAYIT ÜCRETİ

TÜRSAB tarafından yapılacak denetleme sonucunda mevzuatta belirtilen şartlara sahip olduğu belirlenen seyahat acentası adayı işletmeler, üye kayıt ücretinin ödenmesi ile TÜRSAB üyesi olarak kaydedilirler.

2021 YILI ÜYE KAYIT ÜCRETİ MİKTARLARI

(A) grubu 74.714,63 TL

(B) grubu 74.714,63 TL

(C) grubu 74.714,63 TL

(01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021)

Üye kayıt ücreti ve yıllık aidat her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

İŞLEM SÜRECİ

Acenta unvanının Bakanlıkça uygun görüldüğünün bildirilmesinden itibaren 30 gün içerisinde, seyahat acentası işletme belgesi talebine ilişkin olarak hazırlanan belgeler T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletilmek üzere TÜRSAB’a verilir. TÜRSAB, belge başvurusuna ilişkin dosyayı inceler ve bildirilen adreste seyahat acentası işyerinin Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapar. Yapılan denetleme ve değerlendirme sonucunda uygun görülen başvuru sahibi üye kayıt ücreti ödendikten sonra, TÜRSAB başvuru sonucuna ilişkin görüşünü Bakanlığa ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Uygun görülen, işletme belge başvurusuna ilişkin dosya TÜRSAB tarafından Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden başvuru dosyası Bakanlıkça incelenir. Bakanlıkça yapılan inceleme, değerlendirme ve gerekli görüldüğü takdirde bildirilen adreste yapılan denetim sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam Onayından sonra, talebe ilişkin seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilir ve durum TÜRSAB’a bildirilir.

İŞLEMDEN KALDIRMA

Bakanlık tarafından acenta unvanının uygun görüldüğünün bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde TÜRSAB’a müracaat edilmemesi veya TÜRSAB’a yapılan başvurudan sonra TÜRSAB tarafından bildirilen eksik belge veya işlemlerin bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamlanmaması veya gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması durumunda başvuru işlemden kaldırılır.

BAŞVURU SIRASINDA ÜYELİK İPTALİ

TÜRSAB tarafından uygun görülerek Bakanlığa bildirilen seyahat acentasının başvurusunun, Bakanlık tarafından uygun görülmemesi nedeniyle işletme belgesi alamayanların üyelikleri iptal edilerek, üye kayıt ücreti, TÜRSAB tarafından kendilerine iade edilir.

KURULUŞ VE İŞLETME BELGESİ

Seyahat acentası sıfatı, TÜRSAB’a üye olmak ve Bakanlıkça verilecek işletme belgesi almak suretiyle kazanılır. Seyahat acentası, Bakanlıktan işletme belgesi aldıktan sonra acentacılık faaliyetine başlar.

Başvuru Evraklarını Aşağıdaki Linklerden İndirip İnceleyebilirsiniz.

turizmpostasi

Turizm sektörü içerisinde yer alan işletmeleri, kuruluşları, bu işletme ve kuruluşlarda hizmet veren çalışanları ilgilendiren tüm haberleri, değişen yönetmelikleri, flaş gelişmeleri bulabileceğiniz online turizm gazetesi 

2 thoughts on “Seyahat Acentası Nasıl Açılır?”
  1. Tursab için ödenen Üye kayıt miktarı 74 bin olarak görünüyor ve yıllık aidat olarak söz ediliyor. Anlamak istediğim kısım: Türsab’a ödenen bu miktar her yıl için mi ödenecek yoksa bir kereye mahsus mu ödenecek? Bu para bir şekilde Tursab kasasına mı giyor yoksa teminat olark mı kalıyor. İlerleyen zamanlarda acenta faaliyetini durdurur, açtığımız şirketi kapatırsak Tursab’a ödenen bu para ne oluyor? Geri alabiliyor muyuz?

    1. Merhaba Mahmut Bey, Üye kayıt tutarı 1sefere mahsus geri almamak üzere ödediğiniz tutar. Her yıl aidet tutarınız var ve ayrıca türsaba ödediğiniz teminat tutarınız var. Ödemiş olduğunuz bu paralar içerisinden sadece teminat tutarını geri alabiliyorsunuz.

      Saygılarımla.

Yorumlarınız bizim için çok değerli.